Liczba gości: 1080
Data wszczęcia postępowania: 2020-05-08
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Wałbrzychu
w latach 2020 – 2023 z podziałem na zadania
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Wałbrzychu
w latach 2020 – 2023 z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Roboty na nawierzchniach bitumicznych
Zadanie 2 – Roboty na nawierzchniach betonowych
Zadanie 3 – Prace związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego
Zadanie 4 – Prace utrzymaniowe
Zadanie 5 – Prace elektro - energetyczne
Numer przetargu: O.WR.D-3.2412.52.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane do 30.06.2023r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem
https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem ID 182170.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Iwona Urbańczyk tel. +48 71 33 47 388
Termin składania ofert: 2020-06-16 09:30:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj