Liczba gości: 418
Data wszczęcia postępowania: 2020-05-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Wołowie w latach
2020 – 2022 Zadanie 5 – Prace elektroenergetyczne
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Wołowie w latach
2020 – 2022 Zadanie 5 – Prace elektroenergetyczne

Przedmiotem niniejszego zamówienia są prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg, wykonanie napraw i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych, oświetlenia i sygnalizacji świetlnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zamówienie obejmuje pięć części, z czego w ramach przedmiotowego postępowania jest prowadzona Część 5 tj. Zadanie 5, Część 2 będzie prowadzona w ramach odrębnego postępowania, natomiast Część 1, 3 oraz 4 jest już prowadzona w ramach odrębnych postępowań.
Numer przetargu: O.WR.D-3.2413.62.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane do 11.05.2022r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 33 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące 00/100).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem
https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem ID 183423
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Iwonę Urbańczyk do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 71 33 47 388
Termin składania ofert: 2020-06-25 09:30:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj