Liczba gości: 707
Data wszczęcia postępowania: 2020-05-18
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Wołowie
w latach 2020 – 2022
Zadanie 4 – Prace utrzymaniowe
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Wołowie w latach
2020 – 2022
Zadanie 4 – Prace utrzymaniowe

Przedmiotem niniejszego zamówienia są prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg, wykonanie napraw i konserwacji elementów pasa drogowego i infrastruktury drogowej
w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, przejezdności dróg i estetyki, remont odwodnienia, sprzątanie, utrzymanie zieleni oraz patrolowanie.

Zamówienie obejmuje pięć części, z czego w ramach przedmiotowego postępowania jest prowadzona Część 4 tj. Zadanie 4, Części 2 oraz 5 będą prowadzone w ramach odrębnego lub odrębnych postępowań, natomiast Część 1 oraz 3 jest już prowadzona w ramach odrębnego postępowania.
Numer przetargu: O.WR.D-3.2413.58.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane do 11.05.2022r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 250 000,00 PLN (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem
https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem ID 183678
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Iwonę Urbańczyk do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 71 33 47 388
Termin składania ofert: 2020-06-23 09:30:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj