Liczba gości: 777
Data wszczęcia postępowania: 2020-05-18
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Remont elewacji budynku biurowego – Obwodu Drogowego Kłodzko
Opis przedmiotu zamówienia: Remont elewacji budynku biurowego – Obwodu Drogowego Kłodzko
Numer przetargu: O.WR.D-3.2412.73.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60 % = 60 pkt.
Okres gwarancji (G) – 20 % = 20 pkt.
Termin realizacji (T) – 20% = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Urszulę Malinowską - Banach do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. 71 33 47 378 , fax. 71 33 47 363, e-mail: umalinowska@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2020-06-09 09:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: TAK

Termin składania ofert : 09-06-2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę: Usługi Budowlane Adam Kasza ul. Chopina 27, 57-500 Bystrzyca Kłodzka z zaoferowaną ceną brutto : 380 930,90 zł
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Budowlane Adam Kasza ul. Chopina 27, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
Cena: 380 930,90 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 08-07-2020
Liczba otrzymanych ofert: 8
umalinowska@gddkia.gov.pl drukuj