Liczba gości: 369
Data wszczęcia postępowania: 2020-05-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodu ciężarowego dla Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowego
Opis przedmiotu zamówienia: W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia jednego pojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
Numer przetargu: O.WR.D-3.2414.67.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany w terminie:
do 20 tygodni od dnia podpisania umowy
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące złotych 00/100).

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a)pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 31 1130 1033 0018 8129 2790 0003 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę zamówienia lub sygnaturę przetargu);
b)poręczeniach bankowych;
c)poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d)gwarancjach bankowych;
e)gwarancjach ubezpieczeniowych;
f)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r., poz. 359)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60%
Okres gwarancji - waga 20%
Termin realizacji dostawy – waga 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Tomasz Michalski
tel. 71 33 47 343 , fax. 71 33 47 363, e-mail: tmichalski@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2020-06-04 09:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
zamowienia.wroclaw@gddkia.gov.pl drukuj