Liczba gości: 1392
Data wszczęcia postępowania: 2020-06-03
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych
– ekranów akustycznych wzdłuż AOW A8 dla posesji
przy ul. Żernickiej 152 i 154 we Wrocławiu, km od 14+800 do 15+550
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Zaprojektowanie i budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych
– ekranów akustycznych wzdłuż AOW A8 dla posesji
przy ul. Żernickiej 152 i 154 we Wrocławiu, km od 14+800 do 15+550
Numer przetargu: O.WR.D-3.2412.78.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany w terminie:
do 30.04.2021r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 150 000,00 PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Iwona Urbanczyk tel. 71 33 47 388; e-mail: iurbanczyk@gddkia.gov.pl.
Termin składania ofert: 2020-07-22 09:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ekopres S. A.
ul. Julianowska 13
03 - 338 Warszawa
Cena: 8 486 614,89 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 17.09.2020.
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: 8 486 614,89 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 13 860 404,29 zł brutto
drukuj