Liczba gości: 644
Data wszczęcia postępowania: 2020-06-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg krajowych w obszarze działania Rejonu Głogów w roku 2020 w zakresie prac utrzymaniowych (odwodnienie, sprzątanie, utrzymanie zieleni, patrolowanie) zadanie 4
Numer przetargu: O.WR.D-3.2413.110.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2020r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3 900,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 60%
Doświadczenie Kierownika robot 40%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Magdalena Dec
tel. 71 33 47 379 , fax. 71 33 47 363, e-mail: mdec@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2020-06-18 09:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany Edward Karpowicz
ul. Przemysłowa 62, 68-300 Lubsko
Cena: 296 716,34 zl brutto
Data udzielenia zamówienia: 02 lipca 2020
drukuj