Liczba gości: 1081
Data wszczęcia postępowania: 2020-07-02
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg krajowych A-4, S-3, 3, 94 na terenie Rejonu w Legnicy w latach 2020-2023, Zadanie nr 3 – Utrzymanie oznakowania i urządzeń BRD
Opis przedmiotu zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg krajowych A-4, S-3, 3, 94 na terenie Rejonu w Legnicy w latach 2020-2023, Zadanie nr 3 – Utrzymanie oznakowania i urządzeń BRD
Numer przetargu: O.WR.D-3.2412.109.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia podpisania umowy do 30-06-2023 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
163 000,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60 % = 60 pkt.
Okres gwarancji (G) – 20 % = 20 pkt.
Doświadczenie Kierownika robót (D) - 20 % = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna w : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Urszulę Malinowską - Banach do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. 71 33 47 378 , fax. 71 33 47 363, e-mail: umalinowska@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2020-07-21 09:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ: TAK : Termin składania ofert 21-07-2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę: ZABERD S. A. ul. Bystrzycka 24; 54 – 215 Wrocław z zaoferowaną ceną brutto : 5 189 452,41 zł
Liczba otrzymanych ofert: 5
umalinowska@gddkia.gov.pl drukuj