Liczba gości: 435
Data wszczęcia postępowania: 2020-08-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.n. : „Naprawa dylatacji modułowej na obiektach : WA-26, w km 27+241, autostrady A-4, jezdnia lewa, kierunek Jędrzychowice i WA-27 w km 27+396, autostrady A-4, jezdnia prawa, kierunek Wrocław”
Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.n. : „Naprawa dylatacji modułowej na obiektach : WA-26, w km 27+241, autostrady A-4, jezdnia lewa, kierunek Jędrzychowice i WA-27 w km 27+396, autostrady A-4, jezdnia prawa, kierunek Wrocław”
Numer przetargu: O.WR.D-3.2412.145.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 100 dni od daty zawarcia umowy, w tym:
1) etap I.a, etap I.b: do 42 dni od podpisania umowy – bez utrudnień w ruchu
2) etap II: kolejne 14 dni na roboty budowlane – w tym wprowadzenie częściowych zamknięć
na autostradzie A-4
3) etap III: kolejne 15 dni na wykonanie robót wykończeniowych –w tym etapie nie przewiduje się wprowadzenia ograniczeń w ruchu na autostradzie A-4
4) etap IV: kolejne 14 dni na roboty budowlane – w tym wprowadzenie częściowych zamknięć
na autostradzie A-4
5) etap V: kolejne 15 dni na wykonanie robót wykończeniowych –w tym etapie nie przewiduje się wprowadzenia ograniczeń w ruchu na autostradzie A-4
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
3 500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60 % = 60 pkt.
Termin realizacji (T) – 20 % = 20 pkt.
Okres gwarancji (G) – 20 % = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Udostępniona na stronie Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Urszulę Malinowską - Banach do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. 71 33 47 378 , fax. 71 33 47 363, e-mail: umalinowska@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2020-08-25 09:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: B2 Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 18; 02-092 Warszawa
Cena: 381 300,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 17-09-2020
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 381 300,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 489 020,94 zł brutto
umalinowska@gddkia.gov.pl drukuj