Liczba gości: 432
Data wszczęcia postępowania: 2020-08-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon w Kłodzku z podziałem na zadania:
ZADANIE 5 Utrzymanie i remont sygnalizacji, urządzeń elektroenergetycznych
i oświetlenia
Numer przetargu: O.WR.D-3.2413.139.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem
https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem ID 199466
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Iwona Urbańczyk tel. +48 71 33 47 388; e-mail: iurbanczyk@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2020-09-15 09:30:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj