Liczba gości: 561
Data wszczęcia postępowania: 2020-08-14
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego dla drogi krajowej nr 33 wraz z mostem p/potok Dolna w m. Międzylesie
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego dla drogi krajowej nr 33 wraz z mostem p/potok Dolna w m. Międzylesie
Numer przetargu: O.WR.D-3.2413.137.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2024 r.
Termin realizacji zamówienia z podziałem na Etapy został opisany w pkt. 6 IDW.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60% = 60 pkt
Doświadczenie Projektanta branży mostowej – 40% = 40 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna wraz ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Pelc
tel. 71 33 47 378 , fax. 71 33 47 363, e-mail: apelc@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2020-08-24 09:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: FASYS MOSTY Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 139A/3, 53-317 Wrocław z zaoferowaną ceną brutto 193 725,00 zł
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FASYS MOSTY Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 139A/3, 53-317 Wrocław
Cena: 193 725,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 20 października 2020 r.
drukuj