Liczba gości: 989
Data wszczęcia postępowania: 2020-08-18
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych – ekranu akustycznego wzdłuż AOW A8 dla posesji przy ul. Melioranckiej 52 we Wrocławiu, o długości ekranu 485 m - początek ekranu w km 23+610
Numer przetargu: O.WR.D-3.2412.143.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany w terminie: do 31.05.2021r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 95 000,00 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 60%
okres gwarancji 40%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Iwona Urbańczyk tel. 71 33 47 388; e-mail: iurbanczyk@gddkia.gov.pl; zamowienia.wroclaw@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2020-09-30 10:00:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZABERD S.A.
ul. Bystrzycka 24, 54 – 215 Wrocław
Cena: 2 872 962,43 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 31.12.2020r.
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: 2 872 962,43 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 8 169 411,41 zł brutto
drukuj