Liczba gości: 541
Data wszczęcia postępowania: 2020-08-20
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni drogi krajowej nr 15 odc. Guzowice – Cieszków km 45+875 -46+475
Opis przedmiotu zamówienia: W ramach remontu dróg będą wykonane następujące asortymenty robót: roboty
nawierzchniowe, podbudowy, pobocza, odwodnienie, oznakowanie poziome
Numer przetargu: O.WR.D-3.2412.157.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 30.11.2020r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a)pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 31 1130 1033 0018 8129 2790 0003 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę zamówienia lub sygnaturę przetargu);
b)poręczeniach bankowych;
c)poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d)gwarancjach bankowych;
e)gwarancjach ubezpieczeniowych;
f)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r., poz. 359)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C)– 60 %
Okres gwarancji (G) – 20 %
Termin realizacji robót (T)– 20 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Tomasz Michalski
tel. 71 33 47 343 , fax. 71 33 47 363,
e-mail: tmichalski@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2020-09-04 09:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Colas Polska Sp. z o.o.
Ul. Nowa 49
62-070 Palędzie
Cena: 389.599,89 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 28-09-2020r
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: 389.599,89 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 463.053,33 zł brutto
zamowienia.wroclaw@gddkia.gov.pl drukuj