Liczba gości: 734
Data wszczęcia postępowania: 2020-08-26
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni autostrady A4 w km 139+125 – 139+700 str. P
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty związane z wykonaniem remontu nawierzchni (nakładka) na autostradzie A4 w km 139+125 – 139+700 str. P
Numer przetargu: O.WR.D-3.2412.159.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 40 dni od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
24.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a)pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 31 1130 1033 0018 8129 2790 0003 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę zamówienia lub sygnaturę przetargu);
b)poręczeniach bankowych;
c)poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d)gwarancjach bankowych;
e)gwarancjach ubezpieczeniowych;
f)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r., poz. 359)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C)– 60 % .
Okres gwarancji (G) – 30 %
Termin realizacji robót (T)– 10 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Tomasz Michalski
tel. 71 33 47 343 , fax. 71 33 47 363,
e-mail: tmichalski@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2020-09-15 09:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Eurovia Polska S.A.
Ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce
Bielany Wrocławskie
Cena: 716.565,93 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 07-10-2020r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 716.565,93 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 908.439,77 zł brutto
zamowienia.wroclaw@gddkia.gov.pl drukuj