Liczba gości: 417
Data wszczęcia postępowania: 2020-08-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Dostawa wybranych materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb Oddziału i Rejonów GDDKiA Oddział Wrocław
Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa wybranych materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb Oddziału i Rejonów GDDKiA Oddział Wrocław
Numer przetargu: O.WR.D-3.2410.165.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60 % = 60 pkt.
Termin dostawy (T) – 40 % = 40 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna wraz z ogloszeniem
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Agnieszkę Pelc
tel. 71 33 47 378 , fax. 71 33 47 363, e-mail: apelc@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2020-09-04 09:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Partner Papes Sp. z o.o. ul. Wagonowa 28a, 53-609 Wrocław
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Partner Papes Sp. z o.o. ul. Wagonowa 28a, 53-609 Wrocław
Cena: 387 552,79 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 23 września 2020 r.
apelc@gddkia.gov.pl drukuj