Liczba gości: 670
Data wszczęcia postępowania: 2020-08-28
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Kłodzku w latach 2020-2023 z podziałem na zadania :

Zadanie nr 3 : Prace związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego
Zadanie nr 4 : Prace utrzymaniowe
Numer przetargu: O.WR.D-3.2413.163.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem ID 201858
Termin składania ofert: 2020-10-05 09:30:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj