Liczba gości: 517
Data wszczęcia postępowania: 2020-09-01
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Wołowie w 2020 roku- prace uzupełniające utrzymaniowe
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg,
wykonanie napraw i konserwacji elementów pasa drogowego i infrastruktury drogowej w celu
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, przejezdności dróg i estetyki, remont
odwodnienia, sprzątanie, utrzymanie zieleni patrolowanie oraz prace związane z
bezpieczeństwem ruchu drogowego polegające na wykonaniu remontów, wymianie i
uzupełnieniu znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
oznakowania poziomego
Numer przetargu: O.WR.D-3.2413.167.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r.
Termin może ulec skróceniu lub wydłużeniu w zależności od daty zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na bieżące utrzymanie dróg w Rejonie Wołów w latach 2020-2022 _ prace utrzymaniowe lub w wypadku wyczerpania kwoty brutto
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
16 700,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy siedemset złotych 00/100).

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a)pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 31 1130 1033 0018 8129 2790 0003 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę zamówienia lub sygnaturę przetargu);
b)poręczeniach bankowych;
c)poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d)gwarancjach bankowych;
e)gwarancjach ubezpieczeniowych;
f)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r., poz. 359)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) = 60 pkt.
Okres gwarancji (G) = 20 pkt.
Doświadczenie Kierownika robót (D) = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Tomasz Michalski
tel. 71 33 47 343 , fax. 71 33 47 363,
e-mail: tmichalski@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2020-09-09 09:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Alsa A.A. Strach Sp.j.
Ul. Wrocławska 135
59-220 Legnica
Cena: 685.956,73 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 18.09.2020
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 685.956,73 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 685.956,73 zł brutto
zamowienia.wroclaw@gddkia.gov.pl drukuj