Liczba gości: 416
Data wszczęcia postępowania: 2020-09-07
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Ekspertyza techniczna konstrukcji – Mostu Rędzińskiego, części podwieszonej – bilans po 10 latach eksploatacji
Opis przedmiotu zamówienia: Ekspertyza techniczna konstrukcji – Mostu Rędzińskiego, części podwieszonej – bilans po 10 latach eksploatacji
Numer przetargu: O.WR.D-3.2413.169.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w ciągu trzech miesięcy od daty podpisania umowy
Wadium: nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60 % = 60 pkt.
Doświadczenie Kierownika Zespołu – Eksperta (K) – 20 % = 40 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Urszulę Malinowską - Banach do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. 71 33 47 378 , fax. 71 33 47 363, e-mail: umalinowska@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2020-09-18 09:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Konsultacyjne Biuro Projektowe Krzysztof Żółtowski ul. Nobla 16, 80-172 Gdańsk z ceną 326 811,00 zł
Liczba otrzymanych ofert: 1
umalinowska@gddkia.gov.pl drukuj