Liczba gości: 400
Data wszczęcia postępowania: 2020-09-18
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pt. „Wymiana dylatacji modułowej na dylatację palczastą na Wiadukcie WA-20 w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia – jezdnia w stronę Warszawy, przyczółek od strony Kudowy Zdrój”
Numer przetargu: O.WR.D-3.2412.179.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 65 dni od dnia podpisania umowy, w tym etapy zgodnie z pkt. 6 IDW
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60% = 60 pkt
Okres gwarancji – 40% = 40 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Agnieszkę Pelc do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. 71 33 47 378 , fax. 71 33 47 363, e-mail: apelc@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2020-10-06 09:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: B2 Sp. z o.o. ul. Żwirki Wigury 18, 02-092 Warszawa z zaoferowaną ceną brutto 535 050,00 zł
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: B2 Sp. z o.o. ul. Żwirki Wigury 18, 02-092 Warszawa
Cena: 535 050,00 zł brutto
drukuj