Liczba gości: 477
Data wszczęcia postępowania: 2020-09-21
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wymiana dylatacji wiaduktu WD-8 drogi S8
z modułowych na poliuretanowe
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Zaprojektowanie i wymiana dwóch uszkodzonych dylatacji modułowych na dylatacje poliuretanowe na wiadukcie w km 36+152 drogi S 8 – jezdnia lewa
(w kierunku Wrocławia).
Numer przetargu: O.WR.D-3.2412.182.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:
do 59 dni od dnia podpisania umowy w tym:
Etap I - 35 dni na wykonanie i zatwierdzenie u Zamawiającego projektu technologicznego wymiany 2 szt. dylatacji wraz z wymianą konstrukcji jezdni na szerokościach koniecznych do prawidłowego wbudowania dylatacji poliuretanowych (bez utrudnień
w ruchu na drodze S 8)
Etap II – 14 dni (12 dni na roboty budowlane oraz 2 dni na zmianę faz remontu) na wykonanie prac budowlanych polegających na wymianie 2 szt. dylatacji wraz z wymianą konstrukcji jezdni na szerokościach koniecznych do prawidłowego wbudowania dylatacji poliuretanowych (etap ten przewiduje częściowe zamknięcia dla ruchu na drodze
S 8)
Etap III – 10 dni na prace wykończeniowe i opracowanie dokumentacji powykonawczej (bez długotrwałych utrudnień w ruchu na drodze S 8)

Minimalny termin: do 45 dni od dnia podpisania umowy w tym:
Etap I - 21 dni na wykonanie i zatwierdzenie u Zamawiającego projektu technologicznego wymiany 2 szt. dylatacji wraz z wymianą konstrukcji jezdni na szerokościach koniecznych do prawidłowego wbudowania dylatacji poliuretanowych (bez utrudnień
w ruchu na drodze S 8)
Etap II – 14 dni (12 dni na roboty budowlane oraz 2 dni na zmianę faz remontu) na wykonanie prac budowlanych polegających na wymianie 2 szt. dylatacji wraz z wymianą konstrukcji jezdni na szerokościach koniecznych do prawidłowego wbudowania dylatacji poliuretanowych (etap ten przewiduje częściowe zamknięcia dla ruchu na drodze
S 8)
Etap III – 10 dni na prace wykończeniowe i opracowanie dokumentacji powykonawczej (bez długotrwałych utrudnień w ruchu na drodze S 8)
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60 % = 60 pkt.
Okres gwarancji (G) – 20 % = 20 pkt.
Czas trwania I etapu realizacji zamówienia (T) – 20 % = 20 pkt.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Iwona Urbańczyk
telefon: +48 71 33 47 388, fax +48 71 33 47 363, e-mail: iurbanczyk@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2020-10-09 09:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TARCOPOL Sp. z o.o.
ul. Składowa 16, 27 – 200 Starachowice
Cena: 505 530,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 16.11.2020r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 505 530,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 505 530,00 zł brutto
drukuj