Liczba gości: 364
Data wszczęcia postępowania: 2020-10-05
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Dostawa i instalacja drogowej stacji meteorologicznej wraz z systemem wizyjnym w ciągu obwodnicy Bolkowa
Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa i instalacja drogowej stacji meteorologicznej wraz z systemem wizyjnym w ciągu obwodnicy Bolkowa
Numer przetargu: O.WR.D-3.2413.191.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60 % = 60 pkt.
Gwarancja (G) – 30 % = 30 pkt.
Termin realizacji (T) – 10 % = 10 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna w Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Urszulę Malinowską - Banach do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. 71 33 47 378 , fax. 71 33 47 363, e-mail: umalinowska@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2020-10-19 09:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
w terminie do 14.10.2020 r., do godz. 09:30
zmiana :
w terminie do 19.10.2020 r., do godz. 09:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ: TAK
Data składania ofert : 19-10-2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MARK ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Spacerowa 34, 32-064 Niegoszowice ; cena : 122 102,81 zł brutto
Cena: 122 102,810 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 20-11-2020
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: MARK ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Spacerowa 34, 32-064 Niegoszowice ; cena : 122 102,81 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: APM PRO Sp. z o.o.
ul. Barska 70, 43-300 Bielsko - Biała; cena : 183 885,00 zł brutto
umalinowska@gddkia.gov.pl drukuj