Liczba gości: 290
Data wszczęcia postępowania: 2020-10-15
Zamawiający: Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
tel. 71 33 47 300
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby GDDKiA Oddział we Wrocławiu oraz podległych Rejonów z podziałem na 3 zadania:

Zadanie 1: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby:
• GDDKiA Oddział we Wrocławiu
• GDDKiA Oddział we Wrocławiu Laboratorium Drogowe
Zadanie 2: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby:
• GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Rejon w Głogowie
• GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Rejon w Kłodzku
• GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Rejon w Legnicy
• GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Rejon w Lubaniu
• GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Rejon w Oleśnicy
• GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Rejon w Wałbrzychu
• GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Rejon w Wołowie
• GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Rejon we Wrocławiu
Zadanie 3: Usługi kurierskie w obrocie krajowym na potrzeby GDDKiA Oddział we Wrocławiu i podległych Rejonów
Opis przedmiotu zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III Rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, tj. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Numer przetargu: O.WR.D-3.2410.153.2020
Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2023r.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Agnieszkę Pelc do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. 71 33 47 378 , fax. 71 33 47 363, e-mail: apelc@gddkia.gov.pl
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Miejsce otwarcia ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, II piętro, pokój 2.09
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury:
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty powinny być złożone w terminie do 18 listopada 2020 r., do godz. 09:30
Otwarcie ofert nastąpi w terminie 18 listopada 2020 r., o godz. 10:00

Oferty powinny być złożone w terminie do 13 listopada 2020 r., do godz. 09:30
Otwarcie ofert nastąpi w terminie 13 listopada 2020 r., o godz. 10:00

Oferty powinny być złożone w terminie do 4 listopada 2020 r., do godz. 09:30
Otwarcie ofert nastąpi w terminie 4 listopada 2020 r., o godz. 10:00
drukuj