Liczba gości: 412
Data wszczęcia postępowania: 2020-10-16
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon we Wrocławiu w latach 2020-2021 dla zadania:
Zadanie 6 – Roboty na chodnikach, ciągach pieszo-rowerowych o powierzchniach zabrukowanych
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon we Wrocławiu w latach 2020-2021 dla zadania:
Zadanie 6 – Roboty na chodnikach, ciągach pieszo-rowerowych o powierzchniach zabrukowanych
Numer przetargu: O.WR.D-3.2412.193.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 31.10.2021 od daty podpisania umowy
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60 % = 60 pkt.
Okres gwarancji (G) – 30 % = 30 pkt.
Doświadczenie Kierownika robót (D) – 10 % = 10 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Tomasz Michalski
tel. 71 33 47 343 , fax. 71 33 47 363,
e-mail: tmichalski@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2020-11-03 09:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ALSA A. A. STRACH Spółka Jawna
ul. Wrocławska 135
59 – 220 Legnica
Cena: 574 668,30 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 07.12.2020r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 574 668,30 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 760 816,50 zł brutto
zamowienia.wroclaw@gddkia.gov.pl drukuj