Liczba gości: 546
Data wszczęcia postępowania: 2020-11-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu Wrocław w 2020/2021 roku – niezbędne prace utrzymaniowe
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg, wykonania napraw i konserwacji elementów pasa drogowego i infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, przejezdności dróg i estetyki, remontem odwodnienia, sprzątania, utrzymania zieleni
i patrolowania
Numer przetargu: O.WR.D-3.2413.240.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:
2 miesięcy od dnia podpisania umowy, albo wyczerpania kwoty brutto, albo dnia poprzedzającego podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu na „Bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon we Wrocławiu w latach 2020-2021 - zad 4 prace utrzymaniowe, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100).

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a)pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 31 1130 1033 0018 8129 2790 0003 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę zamówienia lub sygnaturę przetargu);
b)poręczeniach bankowych;
c)poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d)gwarancjach bankowych;
e)gwarancjach ubezpieczeniowych;
f)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r., poz. 359)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) 60 % = 60 pkt.
Deklarowany czas zabezpieczenia miejsca zdarzenia awaryjnego (G) 40 % = 40 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Tomasz Michalski
tel. 71 33 47 343 , fax. 71 33 47 363,
e-mail: tmichalski@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2020-12-04 09:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Plus Inwest P.Żygadło Sp. j.
Ul. Kolejowa 11a
55-010 Żerniki Wrocławskie
Cena: 338.432,04 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 24.12.2020r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 338.432,04 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 626.495,43 zł brutto
zamowienia.wroclaw@gddkia.gov.pl drukuj