Liczba gości: 849
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-01
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie
al. Warszawska 89, 10 083 Olsztyn
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczeń chroniących przed upadkiem z wysokości w miejscu prześwitów między krawędziami sąsiadujących pomostów obiektów mostowych w ciągu dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 5 zadań
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczeń chroniących przed upadkiem z wysokości w miejscu prześwitów między krawędziami sąsiadujących pomostów obiektów mostowych w ciągu dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 5 zadań
Numer przetargu: O/OL.D-3.2412.32.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 180 dni od dnia zawarcia umowy. Minimalny termin realizacji wynosi 120 dni od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji zgodnie z pkt 19.1.2. IDW stanowi kryterium oceny ofert.
Wykonanie dokumentacji projektowej: 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) cena (C) - 60%
b) termin realizacji (T) - 15%
c) okres gwarancji (G) - 25%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Katarzyna Lubieniecka, tel. (89) 521-28-82, e-mail: klubieniecka@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2020-12-29 08:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty sporządzone w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (GDDKiA Oddział w Olsztynie przy al. Warszawskiej 89 w Olsztynie), w pokoju nr 15 – KANCELARIA (parter).

Dopuszczamy złożenie oferty w postaci elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przy użyciu Platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/, na zasadach opisanych w Instrukcji dla Wykonawców (IDW - Tom I SIWZ).

Bezpośredni dostęp: LINK
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
klubieniecka@gddkia.gov.pl drukuj