Liczba gości: 332
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-03
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad dwoma zadaniami pn.:
„Zaprojektowanie i budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych - ekranów akustycznych wzdłuż AOW A8 dla posesji przy ul. Żernickiej 152 i 154 we Wrocławiu, km od 14+800 do 15+550”
oraz
„Zaprojektowanie i budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych - ekranu akustycznego wzdłuż AOW A8 dla posesji przy ul. Melioranckiej 52 we Wrocławiu o długości ekranu 485 m – początek ekranu w km 23+610”.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: nadzór inwestorski nad etapem zaprojektowania i budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż AOW A8 dla posesji przy ul. Żernickiej 152i 154 we Wrocławiu, w km od 14+800 do 15+550 oraz zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż AOW A8 dla posesji przy ul. Melioranckiej 52 we Wrocławiu, początek ekranu o długości 485 m w km 23+610 w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. W ramach nadzoru należy współpracować z Wykonawcami robót w imieniu
i na rzecz Zamawiającego oraz koordynować aby prace wykonywane przez Wykonawców
w możliwie najmniejszym stopniu wpływały na ruch i użytkowników Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.
Numer przetargu: O.WR.D-3.2413.226.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany w terminie:
do 31.07.2024 r., w tym:
1) Nadzór inwestorski w okresie realizacji robót budowlanych z rozliczeniem ostatecznym robót – do 31.05.2021 r. (dla zadania „Żernicka”) i do 31.07.2021 (dla zadania „Meliorancka”)
2) Nadzór inwestorski w okresie gwarancji i rękojmi (36 miesięcy) – do 31.05.2024 r. (dla zadania „Żernicka”) i do 31.07.2024 (dla zadania „Meliorancka”)
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 8 000,00 PLN (słownie złotych: osiem tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena (C)- waga 60%
Doświadczenie Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno – budowalnych – koordynatora (D) - waga 25%
„Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji” (T) – waga 15%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Iwona Urbańczyk
tel. 71 33 47 388, faks 71 33 47 363, e-mail: iurbanczyk@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2020-12-11 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w terminie do 11.12.2020 r., do godz. 09:30 w:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Inżynierskie Via Regia Sp. z o.o.
ul. Klonowa 10, 55-002 Kamieniec Wrocławski
Cena: 95 940,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 20-01-2021.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 95 940,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 95 940,00 zł brutto
drukuj