Liczba gości: 242
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-04
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA
Oddział we Wrocławiu Rejon w Kłodzku w latach 2021-2023
z podziałem na zadania:
Zadanie 1 Utrzymanie i remonty dróg o nawierzchniach bitumicznych
Numer przetargu: O.WR.D-3.2412.235.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem
https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 223896.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Iwona Urbańczyk tel. +48 71 33 47 388
Termin składania ofert: 2021-01-12 09:30:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj