Liczba gości: 886
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-10
Zamawiający: Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
telefon: (48) 12 417 25 00; 417 25 11; 616 37 07; 417 21 79; 417 21 83; 616 37 13
faks: (48) 12 411 01 18
e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w podziale na 5 części
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w podziale na następujące części:
Część 1 – obejmująca dostawę gazu ziemnego na potrzeby Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego w Wieliczce,
Część 2 – obejmująca dostawę gazu ziemnego do obiektów socjalnych w miejscowościach Krynica Zdrój i Muszyna Złockie,
Część 3 – obejmująca dostawę gazu ziemnego do obiektów obsługiwanych przez Rejon Nowy Sącz,
Część 4 – obejmująca dostawę gazu ziemnego do obiektów obsługiwanych przez Rejon Wadowice Babica,
Część 5 – obejmująca dostawę gazu ziemnego do obiektów obsługiwanych przez Rejon Tarnów.
Numer przetargu: O.KR.D-3.2414.3.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany w terminie 24 miesięcy od dnia uruchomienia dostaw gazu, jednak nie później niż od dnia 01.03.2021r.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) - 100 % = 100 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest dostępna:
- bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Anna Kaczor
Termin składania ofert: 2020-12-21 11:00:00
Miejsce składania ofert: UWAGA!
W związku z pogarszającym się stanem epidemii, zaleca się składanie ofert za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W przypadku składania oferty osobiście należy umieścić ją w specjalnie przygotowanym i opisanym pudełku w holu budynku.
Udział w sesji otwarcia ofert będzie możliwy on-line za pomocą narzędzia MICROSOFT TEAMS. Osoby chcące wziąć udział w sesji otwarcia ofert, proszone są o przesłanie swojego adresu poczty elektronicznej na adres: akaczor@gddkia.gov.pl w terminie do 21.12.2020 r. do godziny 10:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: W dniu 28.01.2021 r. w zakresie części 1 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. Z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 73 749,06 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści dziewięć i 06/100). Uzasadnienie faktyczne i prawne: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwaną „SIWZ”) Tom I, pkt 19.1., którymi były: Cena (C) – 100% (oferta najkorzystniejsza uzyskała 100 pkt). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Ogłoszeniu o zamówieniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała 100,00 pkt, obliczone zgodnie z wzorami określonymi w SIWZ, Tom I, pkt 19.1. W dniu 28.01.2021 r. w zakresie części 2 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. Z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 33 948,48 zł (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem i 48/100). Uzasadnienie faktyczne i prawne: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwaną „SIWZ”) Tom I, pkt 19.1., którymi były: Cena (C) – 100% (oferta najkorzystniejsza uzyskała 100 pkt). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Ogłoszeniu o zamówieniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała 100,00 pkt, obliczone zgodnie z wzorami określonymi w SIWZ, Tom I, pkt 19.1. W dniu 28.01.2021 r. w zakresie części 3 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. Z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 38 338,69 zł (słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści osiem i 69/100). Uzasadnienie faktyczne i prawne: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwaną „SIWZ”) Tom I, pkt 19.1., którymi były: Cena (C) – 100% (oferta najkorzystniejsza uzyskała 100 pkt). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Ogłoszeniu o zamówieniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała 100,00 pkt, obliczone zgodnie z wzorami określonymi w SIWZ, Tom I, pkt 19.1. W dniu 28.01.2021 r. w zakresie części 4 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. Z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 17 571,18 zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden i 18/100). Uzasadnienie faktyczne i prawne: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwaną „SIWZ”) Tom I, pkt 19.1., którymi były: Cena (C) – 100% (oferta najkorzystniejsza uzyskała 100 pkt). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Ogłoszeniu o zamówieniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała 100,00 pkt, obliczone zgodnie z wzorami określonymi w SIWZ, Tom I, pkt 19.1. W dniu 28.01.2021 r. w zakresie części 5 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: AUDAX ENERGIA Sp. Z o.o., Ul. Żurawia nr 6/12, 00-503 Warszawa, z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 44 717,78 zł (słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące siedemset siedemnaście i 78/100). Uzasadnienie faktyczne i prawne: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwaną „SIWZ”) Tom I, pkt 19.1., którymi były: Cena (C) – 100% (oferta najkorzystniejsza uzyskała 100 pkt). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Ogłoszeniu o zamówieniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała 100,00 pkt, obliczone zgodnie z wzorami określonymi w SIWZ, Tom I, pkt 19.1.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: część 1 - PGNiG Obrót Detaliczny Sp. Z o.o;
część 2 - PGNiG Obrót Detaliczny Sp. Z o.o;
część 3 - PGNiG Obrót Detaliczny Sp. Z o.o;
część 4 - PGNiG Obrót Detaliczny Sp. Z o.o;
część 5 - AUDAX ENERGIA Sp. Z o.o.
Cena: część 1 - 73 749,06 zł.;
część 2 - 33 948,48 zł.;
część 3 - 38 338,69 zł.;
część 4 - 17 571,18 zł.;
część 5 - 44 717,78 zł.
Data udzielenia zamówienia: 19.02.2021 - w zakresie części 5;
22.02.2021 - w zakresie części 1, 2, 3 i 4.
Liczba otrzymanych ofert: część 1 - 2 oferty;
część 2 - 2 oferty;
część 3 - 2 oferty;
część 4 - 2 oferty;
część 5 - 2 oferty.
Oferta z najniższą ceną: część 1 - PGNiG Obrót Detaliczny Sp. Z o.o. - 73 749,06 zł.;
część 2 - PGNiG Obrót Detaliczny Sp. Z o.o. - 33 948,48 zł.;
część 3 - PGNiG Obrót Detaliczny Sp. Z o.o. - 38 338,69 zł.;
część 4 - PGNiG Obrót Detaliczny Sp. Z o.o. - 17 571,18 zł.;
część 5 - AUDAX ENERGIA Sp. Z o.o. - 44 717,78 zł.
Oferta z najwyższa ceną: część 1 - AUDAX ENERGIA Sp. Z o.o. - 75 564,98 zł.;
część 2 - AUDAX ENERGIA Sp. Z o.o. - 35 713,85 zł.;
część 3 - AUDAX ENERGIA Sp. Z o.o. - 40 228,94 zł.;
część 4 - AUDAX ENERGIA Sp. Z o.o. - 19 908,23 zł.;
część 5 - PGNiG Obrót Detaliczny Sp. Z o.o. - 45 878,29 zł.
akaczor@gddkia.gov.pl drukuj