Liczba gości: 878
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-11
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej dla zadania pod nazwą: „Budowa tzw. małej obwodnicy Trzebnicy w ciągu drogi krajowej nr 15” wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Numer przetargu: O.WR.D-3.2413.247.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 31.08.2025r.
Etapy realizacji określone w SIWZ
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60 % = maks. 60 pkt.
Doświadczenie Projektanta branży drogowej (D) – 25 % = maks. 25 pkt.
Doświadczenie Projektanta branży mostowej (M) – 10 % = maks. 10 pkt.
Audytor BRD (A) – 5 % = maks. 5 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna wraz z ogłoszeniem na stronie zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Agnieszkę Pelc do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. 71 33 47 378 , fax. 71 33 47 363, e-mail: apelc@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2021-01-18 09:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BAMAR Biuro Projektowe
ul. Łagodna 27, 52-200 Wysoka
Cena: 737 385,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 30 marca 2021 r.
drukuj