Liczba gości: 534
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-17
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie
al. Warszawska 89, 10 083 Olsztyn
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Olsztynie w zakresie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Olsztynie w zakresie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
DROGI KRAJOWE NR: S7j od km 1+734 do km 46+850 (odc. węzeł Olsztynek Zachód - węzeł Napierki), S51b od km 0+000 do km 5+700 (obwodnica Olsztynka), S51c od km -1+460 do km 14+572 (wezeł Olsztyn Południe- węzeł Olsztynek Wschód), 51d od km 0+000 do km 1+112 (dojazd do obwodnicy), 58c od km 0+000 do km 2+371 (odc. Ameryka - Olsztynek) 58 od km 0+000 do km 37+466 (odc. Olsztynek - Jedwabno), 16 od km 114+208 do km 132+219 (odc. Dłużki - obw. Olsztyna), 16i od km 0+000 do km 8+842 (odc. Olsztyn Zachód - węzeł Olsztyn Południe), S51/16i od km 8+842 do km 24+320 (odc. Węzeł Południe - Węzeł Wschód), 16c od km 24+320 do km 25+917 (odc. obręb Wójtowo), 53 od km 5+454 do km 25+825 (odc. Szczęsne - Pasym), 53a od km -0+610 do 1+698 (węzeł Olsztyn Pieczewo- Szczęsne)
Numer przetargu: O/OL.D-3.2412.33.2020
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia:
1) 24 miesiące od wyznaczonej pisemnie przez Zamawiającego daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy (nie wcześniej niż po dopełnieniu formalności, o których mowa w § 3 Umowy i nie później niż 31.08.2021 r.) lub
2) do wydatkowania całości kwoty umownej lub
3) do dnia w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie niewystarczająca do zlecenia robót objętych przedmiotem Umowy
- w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
Wadium: Nie
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Piotr Pechta - e-mail: ppechta@gddkia.gov.pl, tel. 89/521-28-82
Termin składania ofert: 2021-01-12 08:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty sporządzone w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (GDDKiA Oddział w Olsztynie przy al. Warszawskiej 89 w Olsztynie), w pokoju nr 15 – KANCELARIA (parter).

Dopuszczamy złożenie oferty w postaci elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przy użyciu Platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/, na zasadach opisanych w SIWZ.

Bezpośredni dostęp do Platformy zakupowej: LINK
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
ppechta@gddkia.gov.pl drukuj