Liczba gości: 393
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-23
Zamawiający: Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
telefon: (48) 12 417 25 00; 417 25 11; 417 21 79; 417 21 83; 616 37 13
faks: (48) 12 411 01 18
e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego pasa ruchu (jezdnia prawa) na istniejącym odcinku A4 od Węzła Kraków Południe do wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej w km od ok. 417+199 do ok. 418+100”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego pasa ruchu (jezdnia prawa) na istniejącym odcinku A4 od Węzła Kraków Południe do wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej w km od ok. 417+199 do ok. 418+100”
Zamówienie obejmuje w szczególności pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane, normami i innymi przepisami polskiego prawa, dokumentacją techniczną i STWiORB oraz decyzją ZRID uzyskaną w ramach umowy z wykonawcą robót.
-wykonywanie innych czynności, o których mowa w Tomie II i III SIWZ,
-wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania.
Numer przetargu: O.KR.D-3.2413.39.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany w terminie około 40 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym:
- około 15 miesięcy nad dokumentacją projektową,
- około 13 miesięcy nad robotami budowlanymi,
- 12 miesięcy w okresie gwarancji.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) - 60 % = 60 pkt
Minimalny czas tygodniowego pobytu
Koordynatora na budowie (K) - 30 % = 30 pkt
Termin rozliczenia z wykonaniem raportu końcowego (T) - 10 % = 10 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest dostępna:
- bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego

Załączniki do PFU znajdują się pod linkiem umieszczonym w rubryce - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Monika Daniel
Termin składania ofert: 2021-01-15 11:15:00
Miejsce składania ofert: UWAGA!
W związku ze stanem epidemii, zaleca się składanie ofert za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W przypadku składania oferty osobiście należy umieścić ją w specjalnie przygotowanym i opisanym pudełku w holu budynku.
Udział w sesji otwarcia ofert będzie możliwy on-line za pomocą narzędzia MICROSOFT TEAMS. Osoby chcące wziąć udział w sesji otwarcia ofert, proszone są o przesłanie swojego adresu poczty elektronicznej na adres: mdaniel@gddkia.gov.pl w terminie do 15.01.2021 r. do godziny 10:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ: Zmiana terminu składania ofert: 15.01.2021 godz. 11:15
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: W dniu 26.02.2021 r. jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o. Sp.k., Ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37, 31-234 Kraków, z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 257 070,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt złotych 00/100). Uzasadnienie faktyczne i prawne: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwaną „SIWZ”) Tom I, pkt 19.1., którymi były: Cena (C)– 60% (oferta najkorzystniejsza uzyskała 60,00 pkt), Minimalny czas tygodniowego pobytu Koordynatora na budowie (K) – 30% (oferta najkorzystniejsza uzyskała 30 pkt), Termin rozliczenia z wykonaniem raportu końcowego (T)– 10%(oferta najkorzystniejsza uzyskała 10 pkt). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Ogłoszeniu o zamówieniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała 100,00 pkt., obliczone zgodnie z wzorami określonymi w SIWZ, Tom I, pkt 19.1.
mdaniel@gddkia.gov.pl drukuj