Liczba gości: 2158
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-21
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia: Budowa budynku administracyjno - biurowego wraz z archiwum na terenie Węzła Wrocław – Północ
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje: wybudowanie wraz z oddaniem do użytkowania obiektu kubaturowego na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady Wrocław- Północ ( dawniej Wrocław Widawa)
Numer przetargu: O.WR.D-3.2412.236.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a)pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 31 1130 1033 0018 8129 2790 0003 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę zamówienia lub sygnaturę przetargu);
b)poręczeniach bankowych;
c)poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d)gwarancjach bankowych;
e)gwarancjach ubezpieczeniowych;
f)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r., poz. 359)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60 % = 60 pkt.
Okres gwarancji (G)– 40 % = 40 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Tomasz Michalski
tel. 71 33 47 343 , fax. 71 33 47 363,
e-mail: tmichalski@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2021-03-09 09:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: Na postawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie w/w zamówienia, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 6.585.942,72 zł, a najkorzystniejsza oferta została złożona z ceną 7.937.295,40 zł(cena po poprawie omyłki rachunkowej).
zamowienia.wroclaw@gddkia.gov.pl drukuj