Liczba gości: 3238
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-22
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie
al. Warszawska 89, 10 083 Olsztyn
Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi krajowej nr 65 w miejscowości Ełk – ul. Przemysłowa, ul. Grajewska
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi krajowej nr 65 w miejscowości Ełk – ul. Przemysłowa, ul. Grajewska.
Numer przetargu: O/OL.D-3.2412.36.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie
nie dłuższym niż 17 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Minimalny termin realizacji
wynosi 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji zgodnie z pkt
19.1.3. IDW stanowi kryterium oceny ofert.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) cena (C) - 80%
b) termin realizacji (T) - 10%
c) okres gwarancji (G) - 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Katarzyna Lubieniecka, tel. (89) 521-28-82, e-mail: klubieniecka@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2021-04-16 08:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty sporządzone w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (GDDKiA Oddział w Olsztynie przy al. Warszawskiej 89 w Olsztynie), w pokoju nr 15 – KANCELARIA (parter).

Dopuszczamy złożenie oferty w postaci elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przy użyciu Platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/, na zasadach opisanych w Instrukcji dla Wykonawców (IDW - Tom I SIWZ).

Bezpośredni dostęp: LINK
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
klubieniecka@gddkia.gov.pl drukuj