Liczba gości: 775
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-29
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 45 w województwie śląskim w miejscowości Racibórz
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 45 w województwie śląskim w miejscowości Racibórz.
Zakres zamówienia obejmuje:
a) wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych, dla realizacji zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 45 w województwie śląskim w miejscowości Racibórz” zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, umowie i tabeli wyceny etapów umowy wraz z wszystkimi niezbędnymi opracowaniami, materiałami, uzgodnieniami i czynnościami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji i przygotowania zadania (Etap I, II, III, IV);
b) opracowanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty i/lub przygotowanie zmian w dokumentacji projektowej (Etap V);
c) pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót w okresie ich realizacji oraz rękojmi/gwarancji (Etap VI).
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II - III SIWZ
Numer przetargu: O.KA.D-3.2413.81.2020
Termin realizacji: Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 83 miesiące (z uwzględnieniem terminów cząstkowych wskazanych w Formularzu 2.2), na co składa się:
a) 11 miesięcy dla realizacji obowiązków określonych w § 1 ust. 2 lit. a) Umowy;
b) 4 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych określonych w § 1 ust. 2 lit. b) Umowy;
c) 68 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy), określonych w § 1 ust. 2 lit. c) Umowy.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60%
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia - 20%
Termin udzielania odpowiedzi na etapie procedury przetargowej na wykonawcę robót - 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jacek Drażyk - Wydział Zamówień Publicznych
Termin składania ofert: 2021-01-21 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oddział GDDKiA w Katowicach ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice pokój 303, III piętro
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DMK Inżynieria Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 64/7
44-200 Rybnik
Cena: brutto: 226 916,55 PLN
Data udzielenia zamówienia: 31.03.2021 r.
jdrazyk@gddkia.gov.pl drukuj