Liczba gości: 482
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-29
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział GDDKiA w Katowicach
ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
Przedmiot zamówienia: Wymiana barier ochronnych na obiektach inżynierskich zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu nr: O.KA.Z-2.408/1.121.2020.GB z dnia 05.05.2020r. w ciągu drogi ekspresowej S86 w Katowicach, w km 22+256, km 22+519 i km 22+962.
Opis przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wymianę tj. demontaż istniejących barier ochronnych oraz montaż w ich miejsce barieroporęczy na obiektach inżynierskich zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu nr: O.KA.Z-2.408/1.121.2020.GB z dnia 05.05.2020r. w ciągu drogi ekspresowej S86 w Katowicach, w km 22+256, km 22+519
i km 22+962
Numer przetargu: O.KA.D-3.2412.68.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby Przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 10 tygodni licząc od dnia przekazania terenu robót.
Termin realizacji robót stanowi kryterium oceny ofert opisane w pkt. 19.1.2 IDW.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) - 60%
Termin realizacji Robót (T) - 40%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Pani Mirosława Smyczyńska
Termin składania ofert: 2021-01-19 09:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowicach ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice pokój nr 303 (III piętro)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TB INFRA Mariusz Życiński
ul. Tartaczna 20
40-749 Katowice
Cena: 309 359,76 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 31.03.2021r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: 309 359,76 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 607 300,20 zł brutto
kat_sekretariat@gddkia.gov.pl drukuj