Liczba gości: 470
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-29
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok
Przedmiot zamówienia: Ochrona osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku i Rejonów z podziałem na VI części
Opis przedmiotu zamówienia: Ochrona osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku i Rejonów z podziałem na części:
Część I – GDDKiA Oddział w Białymstoku ul. Zwycięstwa 2 Białystok i Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe ul. Zambrowska 2 w Kleosinie.
Część II – Rejon w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 90,
Część III – Rejon w Zambrowie ul. Magazynowa 14,
Część IV – Rejon w Suwałkach ul. Przytorowa 24 i Obwód Drogowy w Raczkach z monitorowaniem Obwodu Drogowego w Sejnach ul. Marchlewskiego 19,
Część V – Rejon w Łomży ul. Sikorskiego 156,
Część VI – Rejon w Bielsku Podlaskim ul. Sportowa 4
Numer przetargu: GDDKiA.O.BI.D-3.2413.39.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na http://gddkia.bip.gov.pl/.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III Rozdział 6 – „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Katarzynę Kulesz do kontaktowania się z Wykonawcami
Tel. 85 6645888, e-mail: kkulesz@gddkia.gov.pl – sprawy merytoryczne,
Panią Annę Okulewicz , Tel. 85 6645837, e-mail: aokulewicz@gddkia.gov.pl – procedura przetargowa
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część I i IV - Konsorcjum:
STEKOP Spółka Akcyjna
ul. Mołdawska 9
02-127 Warszawa – Lider

STEKOP OCHRONA Sp. z o.o.
Kol. Porosły 52
16-070 Choroszcz – Partner

Cześć II, V,VI- Agencja Ochrony Osób i Mienia KASTA
ul. Starowiejska 18
16-010 Dąbrówki

Część III - KUGUAR OCHRONA KLIMA Spółka Jawna
ul. Wojska Polskiego 119
18-400 Łomża
Cena: Część I - 780 231,31 zł
Część II - 257 611,20 zł
Część III - 269 278,98 zł
Część IV - 587 873,09 zł
Część V - 257 611,20 zł
Część VI - 257 611,20 zł
Data udzielenia zamówienia: Część I - 11.03.2021
Część II - 17.03.2021
Część III -22.03.2021
Część IV - 11.03.2021
Część V - 17.03.2021
Część VI - 17.03.2021
Liczba otrzymanych ofert: Cześć I - 4
Część II - 6
Część III - 5
Część IV - 3
Część V- 5
Część VI - 5
Oferta z najniższą ceną: Część I - 780 231,31zł
Część II - 257 611,20 zł
Część III- 269 278,98 zł
Część IV - 587 873,09 zł
Część V - 257 611,20 zł
Część VI - 257 611,20zł
Oferta z najwyższa ceną: Część I - 806 314,20 zł
Część II - 314 908,34 zł
Część III- 350 719,74 zł
Część IV - 682 749,63 zł
Część V - 350 719,74 zł
Część VI - 350 719,74 zł
www.gddkia.gov.pl drukuj