Liczba gości: 1198
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-31
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
Przedmiot zamówienia: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w wybranych miejscach na DK-45, DK11, DK46, DK78, DK44 w woj. śląskim” - zadanie 5 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK-44 na odcinku Paniówki – Mikołów w ramach PBDK - PLMN”
Opis przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności:
zaprojektowanie i wykonanie budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż krajowej na odcinku Paniówki – Mikołów od km 14+100 do km 15+159;
dodatkowo w ramach projektu przewiduje się: budowę odwodnienia w postaci wpustów drogowych i kanalizacji deszczowej, wycinkę drzew, zabezpieczenie oraz przebudowę kolidującej z zamierzeniem projektowym infrastruktury sieci elektrycznej oraz sieci teletechnicznej, budowę przepustów w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej na rowach melioracyjnych, budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeką, budowę przepustów pod zjazdami, budowę kanału technologicznego.
Numer przetargu: O.KA.D-3.2412.87.2020
Termin realizacji: Opracowanie Dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 a) Umowy (SIWZ TOM II) oraz uzyskanie wymaganych decyzji, pozwoleń, opinii i innych dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 2 a) Umowy (SIWZ TOM II) i przekazanie ich Zamawiającemu nastąpi w terminie: 9 miesięcy od daty zawarcia umowy. Termin zakończenia Robót, o których mowa w §1 ust. 2 lit. b) Umowy (SIWZ TOM II): 15 miesięcy od daty zawarcia umowy
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60%
Przedłużenie okresu gwarancji jakości - 40%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie https://www.gddkia.gov.pl/
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jacek Drażyk-Wydział Zamówień Publicznych
Termin składania ofert: 2021-02-11 09:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
Wydział Zamówień Publicznych pokój 303, III piętro
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
jdrazyk@gddkia.gov.pl drukuj