Liczba gości: 396
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-31
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
Przedmiot zamówienia: Obsługa prawna trzech kontraktów realizowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych związanych z obsługą prawną na potrzeby Oddziału GDDKiA w Katowicach w zakresie trzech następujących kontraktów:
a) Budowa autostrady A-1, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła);
b) Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała – Żywiec - Zwardoń, odcinek Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki);
c) Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromołów) - od km 105+836 do km 122+500.
Numer przetargu: O.KA.D-3.2413.88.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Postępowanie o udzielenie zamówienia wszczęte jest na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy Pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu jest dostępne na stronie Zamawiającego BIP zakładka Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (poniżej link):

https://gddkia.bip.gov.pl/zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi/
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: -
Rodzaj procedury:
akoczy@gddkia.gov.pl drukuj