Liczba gości: 523
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-31
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
Przedmiot zamówienia: Roboty remontowe w budynku Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowym z siedzibą w Jaworznie przy ul. Drogowców 6
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Roboty remontowe w budynku Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowym z siedzibą w Jaworznie przy ul. Drogowców 6”.
Przedmiot zamówienia obejmuje w roboty polegające na wykonaniu remontu budynku Laboratorium przy ul. Drogowców 6 w Jaworznie na zasadach określonych w dokumentach o których mowa w SIWZ TOM II – V oraz zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.
Numer przetargu: O.KA.D-3.2412.80.2020
Termin realizacji: Termin zakończenia Robót: do 6 miesięcy licząc od daty podpisania Umowy.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60%
Przedłużenie okresu gwarancji jakości - 40%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Mirosława Smyczyńska - Wydział Zamówień Publicznych
Termin składania ofert: 2021-01-26 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oddział GDDKiA w Katowicach ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice pokój 303, III piętro
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
msmyczynska@gddkia.gov.pl drukuj