Liczba gości: 1264
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-30
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
Przedmiot zamówienia: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w wybranych miejscach na DK-45, DK11, DK46, DK78, DK44 w woj. śląskim” - zadanie 2 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK-11 na odcinku Sieraków - Ciasna w ramach PBDK – PLMN”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w wybranych miejscach na DK-45, DK11, DK46, DK78, DK44 w woj. śląskim” - zadanie 2 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK-11 na odcinku Sieraków - Ciasna w ramach PBDK – PLMN”
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności:
- budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż krajowej od ul. Ogrodowej w Sierakowie Śląskim do ul. Zjednoczenia w Ciasnej,
- budowę odwodnienia w postaci wpustów drogowych i kanalizacji deszczowej,
- wycinkę drzew,
- zabezpieczenie oraz przebudowę kolidującej z zamierzeniem projektowym infrastruktury sieci elektrycznej oraz sieci teletechnicznej,
- budowę przepustów w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej na rowach melioracyjnych,
- budowę kładki dla pieszych nad rzeką.
- budowę przepustów pod zjazdami
- budowę kanału technologicznego.
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II - V SIWZ
Numer przetargu: O.KA.D-3.2412.82.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby Przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 15 listopada 2021r.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60%
Przedłużenie okresu gwarancji jakości - 40%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jacek Drażyk - Wydział Zamówień Publicznych
Termin składania ofert: 2021-01-28 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oddział GDDKiA w Katowicach ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice pokój 303, III piętro
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ANW Sp. z o.o.
ul. Bór II nr 1
43-230 Goczłkowice-Zdrój
Cena: brutto: 5 195 716,53 PLN
Data udzielenia zamówienia: 30.03.2021 r.
jdrazyk@gddkia.gov.pl drukuj