Liczba gości: 575
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-31
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Adres: ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz
Przedmiot zamówienia: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w rejonie skrzyżowania DK5 z ul. Krakowską w m. Niwy.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem jest wykonanie zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w rejonie skrzyżowania DK5 z ul. Krakowską w m. Niwy.” W ramach realizacji zadania, o którym mowa w pkt 1 przewiduje się m.in.:
a) budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 2 m,
b) budowę chodnika o szerokości 1,5 m,
c) rozbudowę nasypu drogowego, w celu budowy powyższych elementów,
d) przebudowę zjazdu indywidualnego,
e) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w ramach stałej organizacji ruchu wraz z elementami brd.
Szczegółowy opis i zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji projektowej.
Numer przetargu: GDDKiA.O.BY.D-3.2412.8.2020.33
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby roboty zostały ukończone w terminie
3 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do powyższego terminu nie wlicza się okresu zimowego (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Wadium: TAK/Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60%
Okres gwarancji- 20%
Doświadczenie Kierownika robót - 20%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Marcin Frankowski, e-mail: zamowienia_byd@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2021-01-18 09:30:00
Miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego: ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz (pokój nr 14 - punkt kancelaryjny)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe AFFABRE Sp z o.o.
ul.Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz
Cena: 262 566,94 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 17.03.2021r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 262 566,94 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 381 291,32 zł. brutto
drukuj