Liczba gości: 3384
Data wszczęcia postępowania: 2010-07-30
Zamawiający: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Żelazna 59
00-848 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz robót budowlano - montażowych.
Parametry techniczne drogi ekspresowej S7:
- Klasa techniczna - S;
- Prędkość projektowa Vp - 100 km/h ;
- Kategoria ruchu - KR6;
- Dopuszczalne obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś;
- Skrajnia pionowa nad drogą S7 - 5,00 m;
- Liczba jezdni - 2,
- Szerokość jezdni - 7,00 m (2×3,50 m), docelowo - w II etapie 10,50 m (3x3,50 m);
- Szerokość pasa ruchu - 3,50 m,
- Liczba pasów ruchu - 2x2 (w II etapie poszerzenie do 2x3 pasy ruchu);
- Szerokość pasa awaryjnego postoju - 2,50 m;
- Szerokość pobocza ziemnego - 0,75 m (lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji słupów oświetlenia, urządzeń brd oraz ochrony środowiska);
- Szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami - co najmniej 12,00 m, w tym opaski 2x0,50 m (planowany II etap budowy drogi ekspresowej obejmie dobudowę dodatkowego pasa ruchu na obu jezdniach do środka);
- Minimalna szerokość korony drogi ekspresowej - 32,50 m (większa w miejscach, w których zachodzi potrzeba lokalizacji słupów oświetlenia, urządzeń brd oraz ochrony środowiska);
- Pochylenia poprzeczne drogi ekspresowej na prostej - 2,5%.
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie w szczególności następujących zasadniczych robót budowlanych:
- budowę dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej od km około 17+172 do km około 57+108 (z wyłączeniem części istniejącego odcinka dwujezdniowej Obwodnicy Nowego Dworu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 7);
- budowę czterech węzłów drogowych: "Cedry Małe", "Dworek", "Ryki" i "Elbląg - Zachód";
- budowę obwodu utrzymania drogi ekspresowej (OUS) z budynkiem administracyjnym, magazynem soli i innymi budynkami towarzyszącymi;
- wykonanie robót ziemnych, odwodnienia i doprowadzenie sieci infrastruktury technicznej dla dwóch miejsc obsługi podróżnych (MOP) rodzaju III;
- przebudowę istniejących dróg publicznych w miejscach krzyżowania się z drogą ekspresową;
- budowę dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących tereny przyległe do drogi ekspresowej;
- budowę mostu na rzece Wiśle dla jezdni północnej drogi ekspresowej (przekrój docelowy) oraz dostosowanie istniejącego mostu na rzece Wiśle w m. Kiezmark do wymagań drogi ekspresowej (jezdnia południowa);
- budowę mostów na rzece Nogat i kanale Linawa w ciągu drogi ekspresowej (przekrój docelowy);
- budowę pozostałych obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej (przekrój docelowy);
- budowę obiektów mostowych nad drogą ekspresową w ciągu dróg poprzecznych i łącznic węzłów (wykonywane będą dla docelowego przekroju drogi ekspresowej);
- budowę tuneli dla ruchu pieszego i rowerowego pod drogą ekspresową;
- budowę przepustów pod drogą ekspresową i pod pozostałymi drogami oraz zjazdami;
- budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową;
- budowę oświetlenia drogowego;
- budowę kanalizacji teletechnicznej;
- budowę systemu odwodnienia drogi ekspresowej, w tym: rowów drogowych, kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających;
- realizację urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno - naprowadzającym, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne,
- budowę infrastruktury technicznej dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej, w tym: oświetlenia, linii energetycznych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających i innych;
- przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej, w tym: linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowych, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych;
- wykonanie oznakowania drogi ekspresowej i pozostałych dróg oraz wyposażenie ich w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie, jak: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej;
- rozbiórkę obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych.
Opis przedmiotu zamówienia: PROJEKT I BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S7
NA ODCINKU KOSZWAŁY - KAZIMIERZOWO
Numer przetargu: GDDKiA-OGd-ZP/73/R-1/2010
Termin realizacji: Okres realizacji zamówienia wynosi 42 miesiące od daty zawarcia umowy i obejmuje również okresy zimowe.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Magdalena Czechowska - Specjalista w Wydziale Zmaówień Publicznych
Termin składania wniosków: 2010-08-31 00:00:00
Miejsce składania wniosków: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10
Do dnia 31/08/2010 do godziny 12:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj