Liczba gości: 918
Data wszczęcia postępowania:
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż surowca drzewnego z jednoczesną wycinką oraz uprzątnięciem terenu na trasie planowanej obwodnicy Nowej Soli, na stanowisku archeologicznym Niedoradz st. 14, działka nr 529/13 (na terenie województwa lubuskiego).
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż surowca drzewnego z jednoczesną wycinką oraz uprzątnięciem terenu na trasie planowanej obwodnicy Nowej Soli, na stanowisku archeologicznym Niedoradz st. 14, działka nr 529/13 (na terenie województwa lubuskiego).
Numer przetargu: GDDKiA-O1/ZG-9j-0610/2005/06
Termin realizacji: 30. 06. 2006r.
Wadium: 231,59 zł. tj. 10% ceny wywoławczej
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumentację można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym (wniosek o przesłanie dokumentacji powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP) cena 20,00zł.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Adam Pudło
telef. (48 68) 325 - 53 - 13 wew. 210
Miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 8,
w terminie do 24.05.2006r. do godz. 11.00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Postępowanie unieważniono z pow: Nie złożono żadnej oferty
przetargi@zielona-gora.gddkia.gov.pl drukuj