Liczba gości: 885
Data wszczęcia postępowania: 2010-06-18
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, o której mowa w punkcie II.1.1) Ogłoszenia oraz obejmuje przeprowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych na obszarze ok. 40 arów, w obrębie Węzła Południowego będącej w budowie Południowej Obwodnicy Miasta Gdańska (na odcinku około km 0+250 do km 0+450 drogi zbiorczej DD-2).
Opis przedmiotu zamówienia: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH NA TRASIE BUDOWANEJ DROGI EKSPRESOWEJ S7 ODCINEK GDAŃSK (A1)- KOSZWAŁY (POŁUDNIOWA OBWODNICA MIASTA GDAŃSKA) WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ.
Numer przetargu: ZP/51/P-4/2010
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w następujących terminach:
a) wykonanie całości terenowych prac wykopaliskowych do dnia 13 sierpnia 2010 roku;
b) opracowanie wyników badań do dnia 31 stycznia 2011 roku.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 17,90 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr Andrzej Gołębiewski - Starszy Inspektor ds. Archeologicznych w Wydziale Ochrony Środowiska.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Aneta Kroplewska - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 28.06.2010 r. do godziny 12:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "BARTA" Pracownia Archeologiczno Konserwatorska Andrzej Bartczak
ul. Boksytowa 49, 91-360 Łódź
Cena: cena umowna netto 78 983,08 PLN,
podatek VAT .... % zwolniony PLN,
cena umowna brutto 78 983,08 PLN.
Data udzielenia zamówienia: 13.07.2010 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: cena netto 78 983,08 PLN,
podatek VAT .... % zwolniony PLN,
cena brutto 78 983,08 PLN.
Oferta z najwyższa ceną: cena netto 102 784,00 PLN,
podatek VAT .... % zwolniony PLN,
cena brutto 102 784,00 PLN,
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj