Liczba gości: 1266
Data wszczęcia postępowania: 2010-05-14
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług administracyjnych przy realizacji projektów w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku. Zakres usług administracyjnych polega na obsłudze przez pracowników Projektów realizowanych przez GDDKiA O/Gdańsk w zakresie konsultacji drogowo - mostowych oraz obsłudze administracyjnej Projektów.
Opis przedmiotu zamówienia: "ŚWIADCZENIE USŁUG ADMINISTRACYJNYCH PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU"
Numer przetargu: ZP/40/D-1/2010
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 48 miesięcy licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000 PLN (słownie piętnaście tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Opłata: 7,50 PLN
Warunki i sposób płatności:
Powyższa opłata dotyczy wyłącznie SIWZ w formie wydrukowanej przekazanej przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposoby płatności:
- przelewem na rachunek bankowy: Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku,
numer rachunku: 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004
- w kasie GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, pok. 206.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a)w sprawach technicznych lub merytorycznych - mgr Dorota Sacha - p.o. Naczelnik Wydziału Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
b)w sprawach procedury przetargowej - mgr Aneta Kroplewska - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 25.06.2010 r. do godziny 12:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pracownia Projektowa Dróg i Mostów
"DiM" Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
Cena: cena umowna netto 1 898 400,00 PLN,
podatek VAT 22 % 417 648,00 PLN,
cena umowna brutto 2 316 048,00 PLN.
Data udzielenia zamówienia: 30.06.2010 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: cena ofertowa netto 1 898 400,00 PLN,
podatek VAT 22 % 417 648,00 PLN,
cena ofertowa brutto 2 316 048,00 PLN.
Oferta z najwyższa ceną: cena ofertowa netto 1 898 400,00 PLN,
podatek VAT 22 % 417 648,00 PLN,
cena ofertowa brutto 2 316 048,00 PLN.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj