Liczba gości: 1145
Data wszczęcia postępowania: 2010-05-27
Zamawiający: Zamawiającym jest:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy nowych oraz przebudowy istniejących zabezpieczeń akustycznych (ekranów akustycznych) w ciągu drogi krajowej nr S6 na następujących odcinkach:
Element A: od km 312+530 do km 314+258;
Element B: od km 325+100 do km 326+800;
Element C: od km 344+600 do km 346+800;
Element D: od km 346+900 do km 348+700.
Łączna długość zabezpieczeń akustycznych jakie należy zaprojektować na w/w odcinkach Obwodnicy Trójmiasta to 7,380 km.
Opis przedmiotu zamówienia: OPRACOWANIE DOKUMETACJI PROJEKTOWYCH NA WYKONANIE EKRANÓW AKUSTYCZNYCH PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR S6
Numer przetargu: ZP/41/P-4/2010
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 6-ciu miesięcy od dnia zawarcia umowy z zachowaniem terminów pośrednich wykonania poszczególnych elementów opracowania wymienionych w Formularzu 2.1 tj. TABELI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 41,10 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
- w sprawach technicznych lub merytorycznych - mgr inż. Iwona Miśkiewicz - Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska
- w sprawach procedury przetargowej - mgr Karolina Włodarczyk - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Do dnia 11/06/2010 do godziny 12:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BACC S.A.
ul. Tatrzańska 19
81-814 Sopot
Cena: Cena ofertowa netto: 141 260,00 PLN
Podatek VAT 22%: 31 077,20 PLN
Cena ofertowa brutto: 172 337,20 PLN
Data udzielenia zamówienia: 14.07.2010
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: Cena ofertowa netto: 141 260,00 PLN
Podatek VAT 22%: 31 077,20 PLN
Cena ofertowa brutto: 172 337,20 PLN
Oferta z najwyższa ceną: Cena ofertowa netto: 491 500,00 PLN
Podatek VAT 22%: 108 130,00 PLN
Cena ofertowa brutto: 599 630,00 PLN
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj