Liczba gości: 908
Data wszczęcia postępowania: 2010-05-18
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Zakres robót obejmuje:
a) Roboty budowlane zakresie układania chodników i asfaltowania.
Opis przedmiotu zamówienia: BUDOWA CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 55 W MIEJSCOWOŚCI SZTUM OD KM 35+645 DO KM 35+725
Numer przetargu: ZP/39/Z-15/2010
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 30 dni kalendarzowych licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia przekazania terenu budowy.
Wadium: 2 700 (słownie: dwa tysiące siedemset zł 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon Tczew, 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84.
Opłata (o ile dotyczy) 35,40 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Rajmund Kirszenstein - Z-ca Kierownika Rejonu w Tczewie.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Justyna Swoboda - Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego w Rejonie w Tczewie.
Miejsce składania ofert: Miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84, 83-110 Tczew, pokój nr 13.
Data: 02/06/2010 Godzina: 10:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Wielobranżowych
Krzysztof Strzelczyk
ul. Rypińska 66
82-550 Prabuty
Cena: Cena ofertowa netto: 94 272,43 PLN
Podatek VAT 22%: 20 739,93 PLN
Cena ofertowa brutto: 115 012,36 PLN
Data udzielenia zamówienia: 10/06/2010
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: Cena ofertowa netto: 94 272,43 PLN
Podatek VAT 22%: 20 739,93 PLN
Cena ofertowa brutto: 115 012,36 PLN
Oferta z najwyższa ceną: Cena ofertowa netto: 94 272,43 PLN
Podatek VAT 22%: 20 739,93 PLN
Cena ofertowa brutto: 115 012,36 PLN
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj