Liczba gości: 928
Data wszczęcia postępowania:
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
Rejon w Nowej Soli
ul. Wojska Polskiego 100
telefon: (068) 387-24-66, faks (068) 387-45-71
Przedmiot zamówienia: 1/ Zbycie samochodu ciężarowego Fiat
Cinquecento, rok budowy-1997, przebieg-203871km,wartośc rynkowa pojazdu-700,00 zł.
2/ Zbycie samochodu ciężarowego Fiat Cinquecento, rok budowy-1996, przebieg-255265km, wartośc rynkowa pojazdu-400,00 zł.
3/ Zbycie samochodu osobowego Fiat Cinquecento, rok budowy-1996, przebieg- 233689 km, wartość rynkowa pojazdu- 750,00 zł
4/ Zbycie samochodu osobowego Opel Astra ( po wypadku), rok budowy-1995, przebieg - 270839 km, wartość rynkowa - 250,00 zł.
Przedmiot przetargu, poz. 1,2,4 -można oglądać na terenie Bazy Materiałowej w Raculi ul. Wierzbowa 6, poz. 3 - na terenie Rejonu w Nowej Soli ul. Wojska Polskiego 100 po uprzednim telefonicznym umówieniu się.
Opis przedmiotu zamówienia: Trzeci przetarg na zbycie samochodów w ilości szt. 4
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z-12-11/231/3/2008
Termin realizacji: W ciągu pięciu dni od dnia wpłaty ceny nabycia
Wadium: Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w dniu przetargu do godz. 10.50. w kasie Rejonu. Wadiu nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
- żaden z uczestników przetargu nie zaofeuje co najmniej ceny wywoławczej,
- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): nie dotyczy
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Leszek Ardelli - starszy specjalista, pokój nr 6
tel. (68) 387 24 66 tel.kom. 0609 649 562
Miejsce składania ofert: GDDKiA Rejon w Nowej Soli , 67-100 Nowa Sól, ul. Wojska Polskiego 100. Pokój nr 6 do dnia 01.10.2008r. do godz. 10:50. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem " zbycie poz. nr ..... Nie otwierać przed godz. 11.00." Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta,
- oferowaną cenę i warunki jej zapłaty.
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Modyfikacja treści SIWZ: nie dotyczy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: poz. nr 1 - nie wpłynęła żadna oferta poz. nr 2 - nie wpłynęła żadna oferta poz. nr 3 - wpłynęła 1 oferta poz. nr 4 - nie wpłynęła żadna oferta
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: zbycie - poz. nr 3
  Tomasz Gałczyński
  65-752 Zielona Góra
  ul. Objazdowa 19/20
  Cena: 760,00 zł
  Data udzielenia zamówienia: poz. nr 3 - 01.10.2008r.
  Liczba otrzymanych ofert: poz. nr 3 - jedna oferta
  poz. 1,2,4 - brak ofert
  Oferta z najniższą ceną: poz. nr 3 - 760,00 zł
  Oferta z najwyższa ceną: poz. nr 3 - 760,00 zł
  nowa-sol@zielona-gora.gddkia.gov.pl drukuj