Liczba gości: 1091
Data wszczęcia postępowania: 2010-07-09
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług "PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU I DORADCY
W PRZEDMIOCIE OPRACOWAŃ GEODEZYJNYCH
Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI DROGOWYCH"
Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje:
1) Opiniowanie i konsultowanie szczegółowych warunków technicznych na wykonanie opisanych wyżej opracowań geodezyjnych wraz z ich uzgadnianiem we właściwym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
2) Udzielanie wyjaśnień w imieniu GDDKiA Oddział w Gdańsku na zgłaszane przez wykonawców wątpliwości i pytania dotyczące wykonywania zamawianych opracowań z przedmiotowego zakresu - w okresie od ogłoszenia przetargu do dnia składania ofert;
3) Opracowywanie "Wytycznych dla Wykonawców prac";
4) Udział w organizowanych przez GDDKiA spotkaniach roboczych z wyłonionymi w przetargach Wykonawcami prac, ewentualne opracowywanie odpowiedzi na nowe pytania Wykonawców prac;
5) Szczegółowe uzgodnienia z Wykonawcami prac w trakcie ich wykonywania;
6) Merytoryczna kontrola opracowań geodezyjnych pod kątem zgodności ich wykonania z SIWZ i standardami technicznymi lub opracowywanie szczegółowych Wytycznych określających sposób wykonania oraz zakres prac kontrolnych, którym poddawane będą opracowania geodezyjne;
7) Przeprowadzanie w terenie kontroli w zakresie poprawności stabilizacji i pomiarów zakładanych osnów realizacyjnych oraz wykonanie pomiarów kontrolnych syt. - wys., również z użyciem skaningu laserowego, sporządzenie raportów pokontrolnych;
8) Udział w odbiorach opracowań geodezyjnych - w fazach ich przejmowania od Wykonawcy pracy oraz jeżeli kontrola zewnętrzna będzie konieczna w fazach ich przejmowania od instytucji kontrolującej.
Opis przedmiotu zamówienia: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU I DORADCY
W PRZEDMIOCIE OPRACOWAŃ GEODEZYJNYCH
Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI DROGOWYCH
Numer przetargu: ZP/57/P-3/2010
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 36 miesięcy licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia podpisania umowy lub wcześniejszego wykonania wartości zamówienia w zakresie kwoty zapisanej w umowie.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 7,30 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i merytorycznych - inż. Jan Kasprzykowski - Naczelnik Wydziału Nieruchomości.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Agnieszka Śledzik - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Do dnia: 22/07/2010 Do godziny: 12:00
Miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RB - Conslutlants
ul. Obrońców Wybrzeża 4B/50
Cena: cena netto: 301 400,00 PLN
podatek VAT 66 308,00 PLN
cena brutto 367 708,00 PLN
Data udzielenia zamówienia: 05.08.2010
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: cena netto: 301 400,00 PLN
podatek VAT 66 308,00 PLN
cena brutto 367 708,00 PLN
Oferta z najwyższa ceną: cena netto: 301 400,00 PLN
podatek VAT 66 308,00 PLN
cena brutto 367 708,00 PLN
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj