Liczba gości: 1005
Data wszczęcia postępowania: 2010-07-15
Zamawiający: Zamawiającym jest:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK.
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych określonych w pkt. II.1.1) Ogłoszenia, oraz obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych, instalacji wentylacji oraz modernizację kotłowni.
Opis przedmiotu zamówienia: PRACE REMONTOWO-MODERNIZACYJNE W BUDYNKU GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU W CZĘŚCI UŻYTKOWANEJ PRZEZ LABORATORIUM DROGOWE
Numer przetargu: ZP/58/F-2/2010
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 3 miesiące licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty podpisania umowy.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 176,10 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych:
• Andrzej Męczykowski - Naczelnik Wydziału Administracji i Zaplecza Technicznego,
• Stanisław Kozioł - Kierownik Laboratorium Drogowego,
b) w sprawach procedury przetargowej - Magdalena Czechowska - Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 30.07.2010 r. do godziny 11:00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Przedmiotwe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 29 listopada 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj